Procedura przyjęcia

Strona  główna / Procedura przyjęcia

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi : 4252 zł.

Poniżej przedstawiony jest schemat przyjęcia pensjonariusza do Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie:

Do Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego. Decyzję kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Gromadzeniem dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do DPS zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania umieszczanej osoby.

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie wymagane są następujące dokumenty:

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wKrzesimowie . Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Poniżej przedstawiony jest schemat w jaki sposób i w jakich okolicznościach można ubiegać się o miejsce w naszym Domu Pomocy Społecznej.

Do Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie (DPS) przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego. Decyzja kierującą i decyzje o odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Gromadzeniem dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do DPS zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania umieszczanej osoby.