Procedura przyjęcia(1)

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych z ogólną liczbą miejsc 58.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2023 roku wynosi 5060 zł.

Dom jest miejscem, w którym mieszkańcy i doświadczona, profesjonalna kadra od wielu lat stara się, aby panowała rodzinna atmosfera. Pomimo tego, iż dom jest instytucją i rządzą tu różnorodne przepisy, procedury, zasady, to najważniejszy jest drugi człowiek.

Dom znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Krzesimowie.

W parku podziwiać możemy okazy kilkusetletnich dębów, starych lip i rzadkich gatunków drzew, które zyskały status pomników przyrody. W okolicznościach otaczającej aury można usłyszeć śpiew ptaków, a także napotkać spacerujące bażanty, bociany czy wiewiórki.

Nasz Dom dysponuje rozległym terenem sprzyjającym wypoczynkowi ,rekreacji  (duży park, stawy, sad, ogród kwiatowy, ogród warzywny, zabytkowe budynki mieszkalne t.j. pałac i oficyna ) stwarzają niepowtarzalny mikroklimat, gdzie każdy może odnaleźć swój azyl.

Głównym celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i rozwoju.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

Opłaty za pobyt w Domu wynoszą, w kolejności:

Wysokość odpłatności jest uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).