Mieszkańcy

Strona  główna / Mieszkańcy

Przedział wiekowy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie:

Wszystkie osoby przebywające w DPS mają własne źródło utrzymania: renta socjalna, renta inwalidzka, renta rodzinna, zasiłek stały. Ponadto 1 mieszkaniec otrzymuje alimenty.

Rada Mieszkańców

Samorząd Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie działa od stycznia 2010 roku.

W skład Samorządu Mieszkańców wchodzą:

Członkowie samorządu raz na dwa lata wybierają skład Rady
Mieszkańców.. Rada ma swój regulamin, który jest zobowiązana przestrzegać.
Spotkania Rady odbywają się dwa razy do roku
(są dokumentowane w formie protokołów).

Celem działania Rady Mieszkańców jest reprezentowanie
mieszkańców DPS oraz dbałość o przestrzeganie należnych im praw i obowiązków.
Rada aktywnie współpracuje w planowaniu warunków życia, terapii, różnych form
wypoczynku i organizacji życia kulturalnego.

Podejmuje decyzje dotyczące wspólnych działań ogółu
mieszkańców. Członkowie samorządu
spotykają się z dyrektorem DPS w celu omówienia bieżących spraw,
wspólnego rozpatrywania wniosków czy problemów.

Dzień z życia mieszkańca

 

6:00

Pobudka i poranna toaleta

 

8:00

Śniadanie I grupa

 

8:30

Śniadanie II grupa

 

9:00

Zajęcia terapeutyczne; wg ustalonego harmonogramu

 

13:00

Obiad I grupa

 

13:30

Obiad II grupa

 

14:00

Zajęcia indywidualne i grupowe z mieszkańcami, zabiegi higieniczne

 

15:30

Zajęcia własne

 

17:30

Kolacja I grupa

 

18:00

Kolacja II grupa

 

19:00

Czas wolny

 

20:00

Czas wolny

Dzień rozpoczynamy od porannej toalety oraz porządków w pokojach. Następnie osoby pełniące dyżury na stołówce nakrywają do stołów. Od godziny 8.00 rozpoczyna się śniadanie, a tuż po nim mieszkańcy pełniący dyżur na stołówce pomagają opiekunom w zajęciach porządkowych.

Od godziny 9.00  rozpoczynają się zajęcia w pracowniach terapeutycznych. Mieszkańcy korzystają z zajęć wynikających z ustaleń Indywidualnego Planu Wsparcia oraz indywidualnych upodobań i preferencji.  Zajęcia trwają do godziny 12.45 następnie rozpoczyna się pora obiadowa w naszym Domu.

Po obiedzie i dokonaniu wszelkich czynności porządkowych rozpoczynają się indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, w tym wspólne spacery, zajęcia relaksacyjne, czytanie książek, słuchanie audycji muzycznych, seanse filmowe itp.

Około godziny 17.45  wg harmonogramu dyżurów rozpoczynają się przygotowania do wspólnej kolacji, która kończy się o 18:30.

Po kolacji w zależności od warunków pogodowych spędzamy czas na zewnątrz na łonie natury grając w karty, gry planszowe, spacerując lub w pokojach podczas wspólnych rozmów, czytaniu książek, prasy bądź oglądając TV.

Około godziny 21:00 przygotowujemy się do snu .Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.

Formy pracy

Wśród form terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie  należy wymienić: arteterapię, muzykoterapię, filmoterapię, biblioterapię, silwoterapia kinezyterapię. Dodatkowo podopieczni mogą korzystać  z różnorodnych  form zajęć świetlicowych np. gry planszowe, stanowiska komputerowe itp.

Zajęcia odbywają się w jasnych, przestrzennym pomieszczeniach w budynku zaadaptowanym  w 2019r. specjalnie dla celów terapii zajęciowej.

W zajęciach uczestniczą mieszkańcy, którzy przychodzą systematycznie i z zaangażowaniem włączają się w działalność twórczą. Dzięki podejmowanej aktywności realizują cele własnej rehabilitacji (m.in. poprawę funkcji poznawczych, usprawnianie  motoryki małej i dużej, rozwijanie zdolności manualnych, kształcenie umiejętności konstrukcyjnych, odreagowywanie negatywnych emocji, rozwój zdolności twórczych, kreowanie pozytywnego myślenia).

W miarę własnych potrzeb każdy podopieczny Domu ma możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem, do zadań którego należy również diagnoza możliwości i potrzeb mieszkańców.

 • rękodzieło,
 • różnorodne techniki malarskie,
 • praca z masami plastycznymi,
 • papieroplastyka,
 • decoupage,
 • prace w drewnie (wypalanie, rzeźbienie).
 1. Terapia w pracowni muzycznej
  • wspólny śpiew,
  • gra na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych,
  • muzykoterapia,
  • audycje muzyczne,
  • relaksacja,
  • przygotowania do udziału w przeglądach.
 1. Biblioterapia
  • czytanie książek, pracy,
  • wypożyczalnia,
  • seanse kinowe.
 1. Zajęcia komputerowe
  • nauka obsługi komputera
  • przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji
  • gry komputerowe.
 • spacery Nordic Walking, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
 • ćwiczenia w pracowni z wykorzystaniem urządzeń orbitrek, atlas, rowerki,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • gimnastyka ogólnousprawniająca.
 • nawiązywanie i utrzymanie kontaktów społecznych w grupie mieszkańców,
 • utrzymywanie kontaktów z pensjonariuszami innych DPS-ów,
 • kontakty z zaprzyjaźnionymi placówkami szkolno-wychowawczymi,
 • wyjazdy na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.
 • wyjazdy do rodzin,
 • odwiedziny rodzin na terenie placówki,
 • kontakty telefoniczne i listowne.
 • uczestnictwo w Radzie Mieszkańców,
 • przygotowywanie imprez dla środowiska lokalnego.